igoku - İ.T.Ü. Go Kulübü Tüzüğü 


İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

Madde 1:

Kulübün adı İstanbul Teknik Üniversitesi Go Kulübü’dür. İstanbul Teknik Üniversitesi Kültür ve Sanat Birliği’ne bağlı olarak çalışır.

Madde 2:

Kulübün amacı “Go” sporunu İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde yaşatmak, üye adaylarına bu sporu öğretmek ve bu sporun yayılmasını sağlamaktır. Kulübün yaptığı tüm etkinlikler İstanbul Teknik Üniversitesi politikalarına uygun olacaktır.

Madde 3:

 1. Kulübün üyelik koşulları:
  1. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi olmak,
  2. Kanunlarca illegal kabul edilen herhangi bir örgüte üye olmamaktır.
 2. Üyelik her yıl yenilenir.
 3. Üye olmak isteyen aday, üyelik bildirim formu ve bir adet fotoğraf ile Kulüp Yönetim Kurulu’na başvurur.

Madde 4:

Üyelik hakları:

 1. Kulüp üyeleri eşit haklara sahiptir,
 2. Her üyenin bir oy hakkı vardır ve bu hak başkasına devredilemez.

Madde 5:

Üyeliğin sona ermesi:

 1. Üye kulüpten ayrılma isteğini Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirdiği takdirde, yönetim kurulunda görüşüldükten sonra kulüp üyeliği sona erer.
 2. Kulüp tüzüğüne aykırı ve kulübe zarar verici hareket eden üyelerin, üyelik hakları Yönetim Kurulu’nda tekrar görüşülür ve gerekli görülürse üyeliğine son verilir.

Madde 6:

Kulübün işleyişi:

 1. Genel kurul kulüp üyelerinden oluşur; yılda en az iki kez olmak üzere gerekli görüldüğünde toplanır. Toplanması için üyelerden üçte bir oranında imza yeterlidir.
 2. Kulüp yönetimi bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir sayman ve üç üyeden oluşan yedi kişilik Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Yönetim Kurulu’nca gerekli görüldüğü takdirde, Yönetim Kurulu’nun üye sayısı değiştirilebilir.
 3. Yönetim Kurulu, iki yılda bir, güz dönemi Olağan Genel Kurulu’nda oy çokluğu ile seçilir.
 4. Yönetim Kurulu’nun görev süresi iki yıldır.
 5. Yönetim Kurulu oy çokluğu ile kendini feshederek, seçimleri zamanından önce yenileyebilir.
 6. Yönetim Kurulu üyeleri arasından, görevden ayrılanlar olduğu takdirde, yenileri, en az iki hafta içerisinde, Olağandışı Genel Kurul toplanarak, kulüp üyeleri arasından seçilir.
 7. Yönetim Kurulu, karar alma ve aldığı kararları uygulama yetkisine sahiptir.
 8. Yönetim Kurulu’nca gerekli görülen kararlar önceden bildirilen bir tarihte genel kurulun oyuna sunulur, onaylanmayan karar uygulanmaya konmaz.
 9. Yönetim Kurulu’nun olağanüstü hallerde Genel Kurul’u olağandışı toplama yetkisi vardır.